Generelle betingelser

Generelle betingelser

GENERELLE BETINGELSER

FOR CAMP BOLTERDALEN AS

1. AVTALENS GYLDIGHET

Med mindre annen avtale foreligger, vil dette være gjeldene avtale mellom Camp Bolterdalen AS (heretter omtalt som arrangør) og kunde (som bestiller). For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om pakkereiser for de reiser som omfattes av loven, og forskrift om turisme og annen reisevirksomhet.

2. BESTILLING

Når bestiller mottar ordrebekreftelse fra arrangøren anses denne som akseptert med mindre bestiller umiddelbart gir skriftlig beskjed til arrangør om mangler eller feil ved bestillingen. Arrangementet er endelig bekreftet fra arrangøren ved innbetaling av depositum på 40% av total pris. Dette i henhold til utsendte depositumsfaktura.

3. BESTILLINGSVILKÅR

Ved bestilling forskuddsfaktureres 40% som depositumsfaktura. Innbetalingsanmodning i form av forskuddsfaktura på restbeløp eller hele av bestillingen ettersendes ca. 8 uker før arrangementets start med forfall 30 dager før arrangementet. Sluttfaktura på bestillingen utstedes ved avreise.

Merk: Ved leveranser fra underleverandører, blir disse kreves innbetalt med 100%. Ved individuell fakturering av gruppearrangement påløper et gebyr på kr. 250,- pr. person eller faktura.

4. AVBESTILLING GRUPPEARRANGEMENT

Som gruppearrangement regnes bestillinger gjort av én person på vegne av flere, selv om man ved sluttoppgjør ønsker individuell betaling. Avbestilling av gruppearrangement må skje skriftlig til arrangør innen 90 dager før arrangementstart mot et gebyr på kr. 800,-.

Ved avbestilling av arrangement mellom 90 og 30 dager før arrangementstart belastes 40% av totalbeløpet.

Ved avbestilling 29 dager eller senere før arrangementstart belastes kunde med full pris.

For øvrig gjelder avbestillingsretten i den grad arrangørens avbestillingsrett er begrenset overfor annen kontraktør.

Såfremt det oppstår force majeure situasjon på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før avreise mv jf lov om pakkereiser pkt §4-1, kan avbestilling skje kostnadsfritt iht loven.

5. REDUKSJON I ANTALL MED MER

Inntil 4 uker før arrangementstart kan antallet reisende reduseres med inntil 20%. Ved reduksjon i antall senere enn 4 uker før ankomst belastes full pris. Det er anledning til å overdra reisen til en person som oppfyller alle nødvendige betingelser for å delta på turen, forutsatt at arrangøren er klar over dette og det ikke er i strid med regler arrangøren er bundet av. Den som overdrar og den som overtar reisen er solidarisk ansvarlig for turens betaling, herunder mer omkostninger i forbindelse med endring av avtalen og eventuelt erstatningsansvar kunden måtte pådra seg på reisen.

6. ANNEN ENDRING FRA KUNDENS SIDE

Endring av aktiviteter eller avbestilling av aktiviteter kan skje frem mot 60 dager før arrangement.

7. ENDRING FRA ARRANGØRENS SIDE – BEGRENSNING AV ARRANGØRENS ANSVAR – FORCE MAJEURE

Om værforhold, en tredje part eller andre forhold forårsaker forsinkelser, eller umuliggjør gjennomføring av avtalt arrangement kan ikke arrangøren gjøres erstatningspliktig. Det er arrangøren som avgjør om gjennomføring av arrangementet er mulig eller ikke.

Arrangøren vil heller ikke kunne gjøres økonomisk ansvarlig i forbindelse med flyforsinkelser, flykanselleringer, flystreik, vær- og føreforhold, brann og annet som ligger utenfor arrangørens kontroll. Arrangementet anses som overlevert bestiller selv om bestiller ikke møter til avtalte tider som følge av hendelser forårsaket av tredje part.

Arrangør vil alltid bestrebe å finne alternative løsninger innenfor de økonomiske rammer, og med de til enhver tilgjengelige overnattings- og aktivitetsressurser som arrangøren råder over.

8. BESTILLER OG ARRANGØRENS ANSVAR VED SKADE OG OPPGJØR

Bestiller vil for samtlige deltakere stå ansvarlig for skader påført bygninger og faste installasjoner, inventar og løsøre, turutstyr og annet materiell. Bestiller vil være ansvarlig for uoppgjorte deltakerregninger i forbindelse med arrangementet.

Bestiller og deltakere er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på bestilte aktiviteter. Deltakerne er pliktig til å følge instruksjoner gitt av turledere. Arrangør tar ikke ansvar for skader og ulykker utenfor arrangørens kontroll, jf pkt. 7 og 10.

9. REKLAMASJON

Dersom bestiller påberoper seg mangler ved leveransen må dette tas opp med arrangøren eller dens representanter ved første anledning. Dersom mangelen ikke lar seg rette og bestiller ønsker å reklamere, må dette skje snarest mulig etter at man kommer hjem. Reklamasjonen må skje skriftlig og senest 1 måned etter avsluttet arrangement.

Både arrangør og bestiller forplikter seg til å løse eventuell tvist i minnelighet, eventuelt bruk av advokatmekler. Saken kan eventuelt bringes inn for Reklamasjonsnemda for selskapsreiser av kunde, dersom vilkårene for dette er tilstede.

For øvrig gjelder alminnelige vernetingsregeler. Ethvert søksmål reguleres av norsk rett.

10. FORSIKRING

Arrangøren er ansvarsforsikret gjennom egen forsikring for oppholdet. Kunden må selv sørge for fullverdig reiseforsikring for å delta på reisen.

11. SPESIELT FOR INDIVIDUELT REISENDE

Enkeltpersoner, par eller mindre grupper hvor betaling foretas enekeltvis.

Ved bestilling av dagsturer eller andre aktiviteter gjelder følgende betingelser i tillegg til overnevnte punkter.

Ved bestilling senere enn 1 måned før ankomst oppgis kredittkortinformasjon, eller innbetaling foretas ved første anledning.

Avbestilling av dagsturer og aktiviteter:
Ved avbestilling inntil 22 dager før ankomst gis full refusjon.
Ved avbestilling 22-7 dager før ankomst gis 50% refusjon.
Ved avbestilling 7 dager eller mindre før ankomst gis ingen refusjon.